GiveMeInfo նախագիծ

Սկիզբ

Օգտագործման պայմաններ

Terms and Conditions for Using Our Web Site

E-mail Information

Please do not send us sensitive information, such as your credit card or case details, via e-mail. It is possible that during transmission of your e-mail a third party may intercept this information. We cannot guarantee its safety while in transit.

We use return e-mail addresses to answer the e-mails we receive. We would share your e-mail with another federal government agency only if your inquiry related to that agency or if we were required to do so by law.

Embedded applications

On occasion, the GiveMeInfo will embed media in its site. For example, embedded videos and slideshows are most common on our blog. When we embed media from a third party, it is to enhance the visitor’s experience.

Where possible, we embed the media in a way that minimizes the use of cookies. Third party hosts of the embedded media do not collect personally identifiable information (PII) on behalf of GMI. Any PII they collect on their own behalf is not shared with GMI.
Information Collected and Stored Automatically
If you visit our site to read or download information, we collect and store the following information about your visit:

  • The name of the Internet domain (for example, "xcompany.com" if you use a private Internet access account, or "yourschool.edu" if you are connecting from a university's domain);
  • The IP address (a number that is automatically assigned to your computer when you are using the Internet) from which you access our site;
  • The type of browser and operating system used to access our site;
  • The date and time you access our site;• The Internet address of the web site from which you linked directly to our site;
  • The country and state from which you access our site;
  • The pages you visit and the information you request; and
  • Search terms used to get to our web site from an external search engine and terms used on our site using our search engine.

 

This information is primarily collected for statistical analysis and technical improvements to the site. The GiveMeInfo uses software programs to create summary statistics, which may be used for such purposes as assessing what information is of most and least interest, determining technical design specifications, and identifying system performance or problem areas. 

  • The information we collect for statistical analysis and technical improvements is maintained indefinitely.
  • Although questions, comments, and other communications that we receive generally are not retained as permanent records, please note that it is possible that any mail – electronic or paper – that we or any other partner receive could be permanently retained by the project, if the mail is part of a group of records determined to have permanent historical value.

 

User Accounts

When you voluntarily submit information to our system, we ask you to supply some personal information about yourself. An e-mail address and name are required; other information is optional but may be needed to complete specific tasks. Identification of users allows us to support content contributed by the public and to provide a more personalized experience of our web system.

If there are any issues related to your record, we may use your email address to contact you about the issues involved.

Disclaimer of Endorsement

Reference to specific commercial businesses, products, processes, or services by trade name, trademark, manufacturer, or otherwise, on any web site administered by the GiveMeInfo does not constitute or imply its endorsement, recommendation, or favoring by the GiveMeInfo Project. Recognition of commercial businesses, institutions, and organizations mentioned on any web site administered by the GiveMeInfo that relate, for example, to our development initiatives and partnerships does not imply endorsement on our side.

GMI’s presence on any third party web site, including any social media platform, does not constitute or imply its endorsement of the site. Nor does GMI endorse any social media provider when embedding media from a third-party site. GMI’s presence on these sites enhances the public’s ability to access to our collections and allows individuals to more easily obtain information about our programs and services.

Copyright Restrictions upon Materials in our Holdings

Some documents – including images, sound, cartographic, textual, or electronic materials – found in our holdings may be copyrighted. Please note that it is your responsibility to identify the copyright owner and to obtain permission before making use of this material in any way. 

Please note: The GiveMeInfo reserves the right to refuse to accept a copying order if, in its judgment, fulfillment of the order would involve violation of copyright law.

Information Surety

We recommend that you acquire information and statistics directly from GMI’s Project’s web sites, because other, non-GMI sources may not be able to maintain accurate information pertaining to our project.

We work hard to ensure the information provided to you is accurate and complete. However, it is possible that information may change prior to updating. We welcome your suggestions on how to improve our web sites and correct errors.

Please use the information on this web site based on your evaluation and analysis of any risks. It is your responsibility to ensure that the information you use (including software, images, audio files, artwork, and documents) are free of any violations of intellectual property rights. 

 

Some of the documents on the server may contain live references (or "pointers") to information created and maintained by other organizations. The GiveMeInfo does not control and cannot guarantee the relevance, timeliness, or accuracy of the outside materials.

The vast majority of information presented through web sites administered by the GiveMeInfo are not documents of record. Please note that authenticity of information can be confirmed only by examining the "record" version. If you have questions about the authenticity of a document, please contact the owner of the page that concerns you, or you may contact us.

Virus Protection

We use virus protection software on our computer systems and regularly update the software. This is a computer security measure that, in addition to maintaining our computer systems, also ensures that all files that we develop and/or post on our web servers are virus-free. When you request a file for download from our site, it is possible, though unlikely, that the data may contract a virus and become corrupted before it reaches your computer. The GiveMeInfo is not responsible for files that may become corrupted as the data travels the Internet.

Security

For site security purposes and to ensure that this service remains available to all users, this computer system employs software programs to monitor network traffic to identify unauthorized attempts to upload or change information, or otherwise cause damage. Anyone using this system expressly consents to such monitoring and is advised that if such monitoring reveals evidence of possible abuse or criminal activity, such evidence may be provided to appropriate law enforcement officials. Unauthorized attempts to upload or change information on this server are strictly prohibited and may be punishable by law.

 

 

 

Հարցման ձև

Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:Վերջին գրառումը

24.01.2024 #3573 - ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

Կայքը ստեղծվել է ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության համաֆինանսավորմամբ: Այստեղ արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ համընկնեն ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի և ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետներին: